Zvolte jazyk

List-Magnetik GmbH

Měřiče magnetického pole od společnosti / Gaussmetry List-Magnetik


Měření maximální síly magnetického pole

Měřicí přístroje, kterými lze stanovit max. hodnotu magnetu nebo zbytkový magnetismus ocelového dílu, se nazývají magnetometry, měřiče magnetického pole, teslametry nebo gaussmetry.

Siločáry magnetického pole probíhají od severního pólu k jižnímu pólu magnetu. V případě tyčového magnetu jsou póly zpravidla na obou koncích. Tam je také magnetické pole nejsilnější. V závislosti na tvaru magnetu probíhají siločáry různě, u podkovového magnetu jsou uvnitř oblouku paralelní.

V sondě zaznamenává Hallův senzor Lorentzovu sílu, ze které se vypočítává síla pole. Čím blíže se tento Hallův senzor přiblíží k pólu, tím větší síla působí. Různé typy sond (axiální, transverzální) mají jinou instalaci Hallova senzoru a vedou k různým naměřeným hodnotám.

Měřiče magnetického pole od společnosti

Slabý magnetismus – měřiče magnetického pole pro permeabilitu a remanenci

Měřiče magnetického pole od společnosti

Magnetická permeabilita je údaj o tom, jak silně lze materiál zmagnetizovat. Tato definice má smysl tam, kde vlastně žádný magnetismus nechceme, například u nerezové oceli.

Magnetickou permeabilitu bychom neměli zaměňovat s remanencí, resp. zbytkovou magnetizací: remanence říká, jak silně je objekt doopravdy zmagnetizován, permeabilita zase, jak snadno by mohl být zmagnetizován.

U všech měření magnetického pole je důležité mít na paměti, že samotná Země má magnetické pole. Magnetické pole Země je velmi slabé 0,2 A/cm. V závislosti na orientaci sondy tato hodnota zvýší nebo sníží naměřenou hodnotu. Proto jsou možné u remanence následkem magnetického pole Země možné odchylky 10 % a měli byste kvůli opakovatelnosti měření dbát na polohu objektu a polohu měřicí sondy.


Jednotka intenzity magnetického pole (H)

Měrná jednotka intenzity magnetického pole je „ampér na metr“ (A/m). Vzhledem k nízkým hodnotám je pravděpodobnější, že se použije A/cm, nebo kA/m, starší také Oersted (Oe).

Vzhledem k tomu, že hustotu magnetického toku B měřenou v jednotkách Gauss (GS) nebo Tesla (T) lze přepočítat pomocí konstantního koeficientu, může se v praxi střídavě používat intenzita magnetického pole a hustota magnetického toku (a tedy jednotky A/cm, kA/m, Oe, Gs, T).

Měřiče magnetického pole od společnosti


Axiální a transverzální sondy pro měření magnetického pole

Měřiče magnetického pole od společnosti

Axiální sondy měří ve směru sondy. Transverzální sondy měří v úhlu 90° k sondě. Rozdíl spočívá v montáži Hallova senzoru.

Pro měření dutin nebo úzkých míst se lépe hodí transverzální sonda.

Výhodou axiální sondy u měřicích přístrojů od společnosti List-Magnetik je vzdálenost 2 mm mezi Hallovým senzorem a víčkem sondy. Při výrobě kuličkových ložisek se tato vzdálenost stala de facto normou pro sondu.

Nakonec lze říci, že transverzální sonda je univerzálnějším nástrojem. Prakticky všechna měření axiální sondou lze provádět také transverzální.


Kalibrační normála / referenční magnet – důležité příslušenství pro měřič magnetického pole, resp. gaussmetr

Kalibrační normála je referenční magnet, permanentní magnet, který při stejné poloze stejné sondy zobrazí vždy stejnou hodnotu.

Tak lze překontrolovat, že sonda stále pracuje správně. U přesných kalibračních normál se axiální nebo transverzální sonda podrží v otvoru tak, aby se nemohla pohnout.

Kombinace přístroje, sondy a normály tvoří jednotku, která je společně kalibrována a certifikována. Použití sondy u kalibrační normály, která byla sladěna s jinou sondou, může způsobit, že se referenční hodnota mírně liší. Jde o to, že sondy nejsou vždy namontovány přesně stejně. Tato odchylka je však vždy konstantní.

Měřiče magnetického pole od společnosti


Měření magnetického toku pomocí fluxmetru

Měřiče magnetického pole od společnosti

Otázka zní: jak celkově silný je magnet? Fluxmetr měří nejen intenzitu pole na pólu, ale celého magnetu.

V kombinaci s Helmholtzovou cívkou lze velmi přesně určit magnetický tok permanentních magnetů, protože je zahrnut celý objem magnetu bez ohledu na polohu. V cívce se zaznamená účinek magnetu na vinutí cívky ve formě elektrického napětí a přepočítá se na tok.


Přenos dat z měřiče magnetického pole, resp. gaussmetru do počítače nebo aplikace

Potřebujete svou sérii měření dokumentovat nebo archivovat? Chcete identifikovat extrémní hodnoty a provést statistická vyhodnocení? Pak je správným nástrojem naše aplikace Lima Connect pro Android a aplikace pro počítač.

Aplikace umožňují další zpracování nebo integraci sériových měření v aplikacích Office. Umožňují také integraci systémů CAQ.

Měřiče magnetického pole od společnosti